Giảng viên
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
[Ngày đăng 05/04/2010]

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích đánh giá cán bộ, viên chức

Đánh giá cán bộ, viên chức để xác định năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức và khả năng phát triển của cán bộ, viên chức; làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức trong Cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM).

Điều 2. Căn cứ đánh giá cán bộ, viên chức

1. Tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên quy định tại Nghị quyết hội nghị Trung ương Ðảng lần thứ 3 khoá VIII.

2. Nghĩa vụ cán bộ, công chức tại Điều 6, 7 Chương II và các Điều từ 15 đến 20 Chương III Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi bổ sung năm 2003.

3. Nghĩa vụ của cán bộ, viên chức Đại học Quốc gia tại Điều 20 Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

4. Quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng tại Quyết định 1002/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16/12/2004 của Giám đốc ĐHQG.HCM.

5. Tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức.

6. Nhiệm vụ được đơn vị phân công.

7. Ngoài ra, khi đánh giá cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (những người được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban chức năng và Văn phòng - sau đây gọi chung là lãnh đạo đơn vị) còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Điều 3. Yêu cầu đánh giá cán bộ, viên chức

1. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chiều hướng phát triển của cán bộ, viên chức.

2. Đảm bảo tính khách quan, khoa học, phản ánh đúng đắn năng lực và phẩm chất của cán bộ, viên chức.

3. Nắm vững quan điểm toàn diện, lịch sử và phát triển.

4. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai.

5. Bản thân cán bộ, viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết quả đánh giá.

Điều 4. Đối tượng trong đánh giá cán bộ, viên chức

Cán bộ, viên chức quy định trong Quy định này bao gồm những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên, làm việc trong Cơ quan Văn phòng ĐHQG.HCM.

Điều 5. Đơn vị đánh giá cán bộ, viên chức

Các đơn vị sử dụng cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá cán bộ, viên chức theo quy định.

Chương II
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 6.

1. Việc đánh giá cán bộ, viên chức sau một năm công tác phải căn cứ vào những nội dung tại Điều 2 của Quy định này để đánh giá về các mặt:

a) Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Kết quả công tác (số lượng và chất lượng công việc hoàn thành trong năm);

c) Tinh thần kỷ luật (ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, việc thực hiện nội quy cơ quan);

d) Tinh thần phối hợp trong công tác (phối hợp công tác với các cơ quan liên quan và đồng nghiệp);

đ) Tính trung thực trong công tác (trung thực trong báo cáo cấp trên và tính chính xác trong các báo cáo);

e) Lối sống, đạo đức;

g) Tinh thần học tập nâng cao trình độ;

h) Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân;

2. Đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo ngoài những nội dung quy định ở khoản 1 Điều 6 của Quy định này còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn và mức độ tín nhiệm với mọi người.

(Hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm của Cơ quan Văn phòng ĐHQG.HCM được ghi trong phụ lục đính kèm Quy định này).

Chương III
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 7.

1. Căn cứ vào mục tiêu chung của ĐHQG.HCM, nhiệm vụ của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị (Chánh Văn phòng, Trưởng Ban) và các cán bộ, viên chức trong đơn vị tiến hành xác định nhiệm vụ và lập bảng kế hoạch công tác đầu năm cho từng bộ phận và từng cá nhân cán bộ, viên chức.

2. Trên cơ sở những nội dung chính của công việc được giao, căn cứ vào các nội dung đánh giá, Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, viên chức trong đơn vị tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 8 của Quy định này.

3. Căn cứ kết quả đánh giá, Thủ trưởng đơn vị tiến hành trao đổi với cán bộ, viên chức do mình phụ trách về hiệu quả công tác.

4. Trên cơ sở trao đổi với cán bộ, viên chức trong đơn vị về hiệu quả công tác, Thủ trưởng đơn vị vạch kế hoạch cải thiện hiệu quả công tác và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch này.

Điều 8.

Việc đánh giá cán bộ, viên chức sau 1 năm công tác được quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định này được tiến hành theo trình tự sau:

1. Mỗi cán bộ, viên chức tổng kết công tác trong năm và tự đánh giá, xếp loại theo mẫu "Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức" ban hành kèm theo Quy định này.

2. Tập thể đơn vị nơi cán bộ, viên chức làm việc góp ý kiến cho bản tự nhận xét kết quả công tác của cán bộ, viên chức và góp ý kiến đánh giá, đề nghị xếp loại cho từng cán bộ, viên chức (phần III, mẫu 2 của phiếu đánh giá). Việc đánh giá, xếp loại này phải hoàn tất trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.

3. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá cán bộ, viên chức theo từng nội dung quy định trong Điều 6 của Quy định này và tham khảo ý kiến nhận xét của tập thể để tổng hợp, xếp loại cán bộ, viên chức theo 4 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém. Việc đánh giá xếp loại do Thủ trưởng đơn vị thực hiện phải xong trước ngày 20 tháng 9 hàng năm.

4. Đối với các Thủ trưởng đơn vị phải thực hiện việc kiểm điểm công tác trước đơn vị theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này. Cán bộ, viên chức trong đơn vị góp ý và ghi ý kiến đề nghị xếp loại (theo 4 mức) vào phiếu đánh giá (tại phần III, mẫu 1);

Các Phó Giám đốc tổng kết, đánh giá công tác trong năm theo mẫu phiếu đánh giá cán bộ, viên chức trình bày trước cuộc họp lãnh đạo các đơn vị trong Cơ quan Văn phòng do Chánh Văn phòng tổ chức. Tập thể góp ý kiến nhận xét và đề nghị xếp loại vào phiếu đánh giá (tại phần III, mẫu 1).

Phiếu đánh giá của các Phó Giám đốc và các Thủ trưởng đơn vị gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 20 tháng 9 hàng năm để trình Giám đốc đánh giá và xếp loại.

5. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức được thông báo đến từng cán bộ, viên chức. Cán bộ, viên chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến những nội dung không nhất trí về kết quả đánh giá đối với bản thân nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Điều 9. Căn cứ Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua trong Cơ quan Văn phòng và các quy định có liên quan, trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ, viên chức các đơn vị đề xuất danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân.

Danh sách đề xuất danh hiệu thi đua và toàn bộ Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức phải gửi về Văn phòng trước ngày 25 tháng 9 hàng năm làm cơ sở để Hội đồng thi đua khen thưởng của Cơ quan Văn phòng họp xét thi đua.

Điều 10. Kết quả xếp loại thi đua và phiếu đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, viên chức Cơ quan Văn phòng ĐHQG.HCM. Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ, viên chức cùng với quá trình quản lý theo dõi để phân loại cán bộ, viên chức và đề xuất việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, viên chức.


Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch để thực hiện tổng kết công tác và đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm. Việc đánh giá, xếp loại viên chức phải thực hiện công khai, khách quan, phản ánh đúng đắn năng lực và phẩm chất của cán bộ, viên chức. Thủ trưởng từng đơn vị có trách nhiệm đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, tránh hình thức, qua loa, làm giảm hiệu quả công tác này.

Điều 12. Ban Tổ chức - Cán bộ ĐHQG.HCM hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, bản Quy định này có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Việc bổ sung, sửa đổi bản Quy định này do Giám đốc ĐHQG.HCM xem xét, quyết định.

 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

 

PHỤ LỤC 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM 
CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG ĐHQG.HCM

 
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

Cán bộ, viên chức tự ghi và tự cho điểm theo từng mục sau:

1. Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước: (10 điểm)

- Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm. Bản thân cán bộ, viên chức có gương mẫu trong việc chấp hành.

- Về thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức, luật Lao động, luật Giao thông, …     

- Về tham gia sinh hoạt chính trị, thời sự của ĐHQG.HCM.

2. Kết quả công tác: (30 điểm)

- Những nhiệm vụ công tác cụ thể được đơn vị phân công trong năm. Kết quả thực hiện.

- Những văn bản đã chủ trì, tham gia soạn thảo (số lượng, kết quả, chất lượng).

- Giải quyết các đề nghị của cơ sở (đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết ).

- Những việc được giao nhưng quên hoặc tồn đọng… .

- Tổng số giờ tham gia giảng dạy (số liệu tham khảo).

Đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:

- Ngoài những nội dung nêu trên còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức, quản lý đơn vị, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn và mức độ tín nhiệm với mọi người.

- Đơn vị đã đạt được những thành tích gì trong năm và những vấn đề còn tồn tại.

* Những vấn đề khác (tích cực, hạn chế) cá nhân quan tâm nhưng chưa được nêu trong các nội dung trên.
 
3. Tinh thần kỷ luật: (10 điểm)

- Thực hiện nội quy cơ quan.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

- Có tham gia đầy đủ các buổi họp chính quyền, Đảng, đoàn thể tại đơn vị công tác hoặc chi bộ Đảng nơi cư trú. Nếu không, nêu lý do.

- Thực hiện giờ làm việc.

- Số lần và số ngày nghỉ trong năm.

4. Tinh thần phối hợp trong công tác: (10 điểm)

- Phối hợp công tác với các tổ chức liên quan (trong và ngoài ĐHQG.HCM).

- Phối hợp công tác với đồng nghiệp.

- Việc phối hợp trên đã đạt được, những kết quả.

- Những công tác khác đã tham gia nhưng không thuộc chuyên môn đảm trách.

 5. Tính trung thực trong công tác: (10 điểm)

- Có báo cáo đầy đủ và trung thực với cấp trên.

- Các báo cáo và cung cấp thông tin có chính xác.

- Trong công tác thanh, quyết toán tài chính. 

6. Đạo đức, lối sống: (10 điểm)

- Quan hệ với đồng nghiệp, trong gia đình và cộng đồng nơi cư trú.

- Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ lẫn nhau. Đã tham gia phong trào giúp đỡ, tương trợ nào của đơn vị.

- Tự đánh giá về tu dưỡng, rèn luyện lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ: (10 điểm)

- Hiện tại đã đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, nếu chưa thì tiêu chuẩn nào còn thiếu. Lý do.

- Trong năm đã học tập nâng cao trình độ về lĩnh vực gì. Dự những lớp học, tập huấn nào. Thời gian.

- Trong năm đã tham gia những buổi hội nghị, seminar, báo cáo khoa học.

- Những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu thực hiện (đề tài, bài báo khoa học…).
 
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: (10 điểm)

- Tận tình phục vụ, hẹn đúng thời gian.

- Thái độ phục vụ (tận tuỵ, lịch sự, hoà nhã).

9. Điểm cộng thêm: (05 điểm)

- Tinh thần chủ động, sáng tạo, những sáng kiến trong công tác được áp dụng, kết quả.

- Những nỗ lực vượt bậc để vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt được giao.

- Thành tích trong hoạt động văn - thể - mỹ.

- Khả năng có thể chuyển đổi, tiếp thu công việc mới một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Cách xếp loại: Căn cứ vào tổng số điểm của 9 mục trên, xếp loại theo 4 mức sau:

- Loại xuất sắc: những người đạt từ 90 điểm trở lên và không có bất kỳ mục nào có điểm thấp hơn ½ số điểm tối đa của mục đó.

- Loại khá: những người đạt từ 70 đến 89 điểm.

- Loại trung bình: những người đạt từ 50 đến 69 điểm.

- Loại kém: những người đạt dưới 50 điểm.  
 
II. BỔ SUNG HỒ SƠ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Kê khai những thay đổi mới trong năm so với sơ yếu lý lịch của năm trước.

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ

Ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể vào Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức và đề nghị xếp loại 1 trong 4 mức: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

1. Thủ trưởng trực tiếp đánh giá sau khi xem bản tự đánh giá của cán bộ, viên chức và tham khảo ý kiến đóng góp của tập thể, bằng sự theo dõi của mình. Cho điểm từng mục theo 9 nội dung quy định tại mục IV trong Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức.

2. Tổng hợp xếp loại: Căn cứ vào tổng số điểm của 9 mục trên, xếp loại 1 trong 4 mức: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15282450
Đang online : 238
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas