Tin tức - Sự kiện

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM -NCS.NGÔ GIA LƯƠNG

 • 10/10/2019
 • Tên đề tài LATS: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 
  Chuyên ngành:  Kinh tế học                                                  
  Họ tên NCS:  Ngô Gia Lương                                                
  Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS TS Nguyễn Tiến Dũng
  HD2: TS Cung Thị Tuyết Mai
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
  1. TÓM TẮT LUẬN ÁN
      Luận án thực hiện với mục đích xác định vai trò của nguồn nhân lực y tế trong tăng trưởng kinh tế và đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực y tế với yêu cầu tăng trưởng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam.
      Nội dung luận án nghiên cứu:
  -Tình hình phát triển nguồn nhân lực y tế vùng KTTĐ phía Nam với những nhận định và nhận diện những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
  -Đánh giá tương quan của nguồn nhân lực y tế với một chi số về y tế như tuổi thọ, tỷ suất chết ở trẻ em và tăng trưởng như thu nhập bình quân tháng hay GDP để xác định khả năng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế vùng KTTĐ phía Nam.
  -Xây dựng hệ thống giải pháp có tính toàn diện nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nguồn nhân lực y tế.

  2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
  - Khái quát những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực y tế và tăng trưởng kinh tế, cũng như tương quan giữa nguồn nhân lực y tế với tăng trưởng kinh tế cùng với việc chỉ ra các yếu tố tác động đến quá trình phát triển nguồn lực y tế tại vùng KTTĐ phía Nam
  - Từ những đánh giá những ưu khuyết điểm và phân tích những hạn chế, khó khăn, luận án đề xuất một hệ thống giải pháp tin cậy, khả thi cho phép có thể phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế vùng KTTĐ phía Nam.

  3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
  Về thực tiễn, luận án làm rõ hơn quan hệ giữa nguồn nhân lực y tế với tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy bức tranh tổng thể về tình hình nguồn nhân lực y tế, xây dựng các giải pháp thiết thực phát triển nguồn nhân lực y tế phù hợp cho vùng KTTĐ phía Nam và cho cả Việt Nam.
  Vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu là xây dựng mô hình kinh tế lượng bao hàm nhiều chỉ số về y tế và tăng trưởng để đánh giá tác động toàn diện hơn cho vùng KTTĐ phía Nam. Ngoài ra, nên có những phân tích chi tiết hơn về một số chỉ tiêu liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực y tế để có thể đánh giá một cách toàn diện hơn nguồn nhân lực y tế.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên