Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu địa phương

 • 15/12/2020
 • 1/ Nội dung Hội thảo

  - Rà soát, đánh giá tình hình đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học cho khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và phía Nam trong thời gian qua.

  - Rà soát các cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai.

  - Đề xuất, kiến nghị việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và phía Nam trong thời gian tới.
   

  2/ Thành phần tham dự:

  - ĐHQG-HCM: đại diện Ban Ban Giám đốc, đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng.

  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM.

  - Đại diện lãnh đạo Phòng/ban/bộ phận phụ trách đào tạo đại học, sau đại học.

  - Các địa phương, Sở/ngành mà ĐHQG-HCM đào tạo nguồn nhân lực.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên