Sự kiện

Sự kiện nghiên cứu đang diễn ra tại ĐHQG-HCM

Sự kiện đã diễn ra

22 Tháng 12

Hội nghị thường niên 2022

  • Hội trường Trần Chí Đáo
16 Tháng 11

Lễ khai khoá 2023

  • Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM